Telefon   +48 503 013 476

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W JOTES STANISŁAW JACKOWSKI

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO lub Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych oraz jak się z nim skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie STANISŁAW JACKOWSKI „JOTES” (dalej: JOTES). Siedziba JOTES znajduje się w Luboniu przy ul. Mieczysława Karłowicza 8, kod pocztowy: 62-030. JOTES prowadzi działalność gospodarczą.

Możesz kontaktować się z JOTES telefonicznie: +48 503 013 476, za pomocą poczty elektronicznej: biuro@jotes.biz.pl oraz listownie na adres podany powyżej.

Aby skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych m.in. w celu wykonywania swoich praw, o których mowa poniżej lub zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wystarczy, że napiszesz na jeden z adresów podanych powyżej. JOTES zastrzega sobie prawo weryfikacji Twojej tożsamości przy składaniu powyższych żądań.

2. W jakim celu JOTES będzie przetwarzał Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków;
 • dokonywania niezbędnych rozliczeń finansowych związanych ze świadczoną przez JOTES usługą;
 • dostarczania usług za pośrednictwem strony internetowej oraz w celu komunikacji z Tobą;
 • marketingowym, polegającym na prowadzeniu kampanii reklamowych i innych podobnych działań związanych ze sprzedażą produktów i usług oferowanych przez JOTES. Marketing może również polegać na profilowaniu – oznacza to, że JOTES będzie przetwarzał Twoje dane osobowe uwzględniając Twoje cechy, zachowani lub preferencje. W ten sposób JOTES dostosuje skierowane do Ciebie oferty handlowe, które odpowiadają Twoim potrzebom i zainteresowaniom;
 • wysyłania informacji handlowych przez JOTES, jeżeli uprzednio wyraziłeś na to zgodę;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na JOTES, wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będą:

 • zgody, których nam udzielisz, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • umowa, którą zawarłeś z JOTES, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na JOTES, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO;
 • prawnie uzasadniony interes JOTES, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przez prawnie uzasadniony interes JOTES należy rozumieć zapewnienie bezpieczeństwa dokonywanych w JOTES transakcji, dochodzenia roszczeń lub praw JOTES, marketing bezpośredni usług świadczonych przez JOTES, dostarczanie usług i komunikacja za pośrednictwem stron internetowych JOTES.

Jeżeli wyrazisz zgodę, JOTES ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów marketingowych również po zakończeniu obowiązywania umowy między Tobą a JOTES. JOTES nie będzie przetwarzał Twoich danych osobowych, jeżeli cofniesz uprzednio wyrażoną zgodę. Przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody jest dalej zgodne z prawem.

3. Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

W celu wykonania usług JOTES posiada prawo do przekazywania Twoich danych osobowych innym podmiotom, tj.:

 • osobom upoważnionym przez JOTES – takich, jak pracownicy i współpracownicy JOTES, którym dostęp do Twoich danych osobowych jest niezbędny, aby wykonać swoje obowiązki związane z wykonaniem zawartych umów;
 • osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. Urzędowi Skarbowemu, Policji itp.;
 • podmiotom przetwarzającym, z którymi JOTES zawarł odpowiednie umowy;
 • innym odbiorcom danych, tj. bankom, kurierom, kancelariom prawnym itp., którym JOTES powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych.

JOTES przy każdym udostępnieniu Twoich danych osobowych bada podstawę prawną takiego udostępnienia.

4. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do informacji o tym, jakie dane dotyczące Twojej osoby są przetwarzane przez JOTES oraz do uzyskania kopii tych danych.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, tj.
   1. kiedy dane osobowe zebrane przez JOTES przestają mu być potrzebne do celów, o których byłeś informowany,
   2. kiedy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
   3. o ile JOTES nie ma prawa przetwarzać Twoich danych na innej podstawie prawnej,
   4. jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   5. konieczność usunięcia danych osobowych wynika z obowiązku prawnego JOTES.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli żądania aby JOTES przesłał Twoje dane osobowe innemu administratorowi danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub JOTES nie potrzebuje już określonych danych osobowych, albo kiedy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania, możesz także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych osobowych lub dochodzenia roszczeń) JOTES nie dokonywał na Twoich danych osobowych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał.
 • Prawo do sprzeciwu, gdy JOTES przetwarza Twoje dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów JOTES takich, jak m.in. prowadzenie działań marketingowych. Konsekwencją sprzeciwu będzie zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu przez Administratora.
 • Prawo do wycofania zgody przysługuje Ci w każdym czasie w zakresie wszystkich udzielonych wcześniej zgód.

 5. Jak długo JOTES będzie przetwarzał Twoje dane osobowe?

JOTES będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.

W przypadku:

 • umowy – JOTES może przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do jej wykonania a następnie w innych, zgodnych z prawem, celach, np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, czyli do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres;
 • archiwizacji danych osobowych, która następuje po wygaśnięciu umowy – przez okres wskazany przepisami prawa;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na JOTES, wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa - do momentu wypełnienia przez JOTES obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • zgody wyrażonej przez Ciebie – dopóki nie cofniesz tej zgody;
 • realizowania prawnie uzasadnionych interesów JOTES – do momentu ich wypełnienia lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. Pamiętaj, że sam fakt cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych nie pozbawia JOTES prawa do ich przetwarzania. JOTES może być zobligowany z innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Pozostałe informacje

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że JOTES narusza przepisy RODO w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby zawrzeć umowę z JOTES niezbędne jest podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych. Jeżeli nie podasz JOTES swoich danych osobowych, JOTES nie będzie mógł zawrzeć z Tobą umowy.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 


Aktualności

 

 

Optymalizacja obciążenia sieci z wycinaniem kąta fazowego VSC

Regulowane procesy grzewcze ze sterownikami mocy w połączeniu VSC oferują obok wysokiej dynamiki znaczące korzyści zmniejszające koszty użytkowania poprzez oszczędności na kosztach prądu. Więcej informacji tutaj.


Nowy Thyro-PX DC

Firma AE stworzyła nowe prostowniki Thyro-PX® DC. Są one zaprojektowane i dostosowane do zasilania prądem stałym urządzeń dużej mocy. Zastosowano w nich rozwiązania o najwyższym stopniu niezawodności i najnowocześniejszej technologii. Więcej informacji tutaj.

 

 

Optymalizacja obciążenia

Moduł cyfrowy dASM oferuje wysokowydajną optymalizację obciążenia sieci, w tym znaczną redukcję efektów migotania oraz niższe koszty operacyjne i inwestycyjne. Informacja techniczna w zakładce: cyfrowa dynamiczna optymalizacja obciążenia sieci.


W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.